Fysiotherapie yn 't doarp

Augustinusga - Drogeham - Eastermar - Jistrum - Kootstertille

Fitness

Wij beschikken over 3 fitnessruimten. Hier kunt u op verantwoorde wijze sporten, onder deskundige leiding van een fitnessinstructeur.

Ook worden er cursussen gegeven onder begeleiding van de fysio/manueel therapeut en andere deskundigen, zoals “Sûn en Fit”, waarbij de diëtist/e aanwezig is. Er is ook een diëtistspreekuur, waarvoor u individueel een afspraak kan maken. U kunt ook individueel bij ons sporten en gebruik maken van diverse fitnessabonnementen.

Als u voor de 1e keer langskomt krijgt u een intakegesprek en een test zodat u na een afgesproken periode, en na de hertest, kunt vergelijken wat voor vooruitgang u heeft geboekt. Meer informatie over de fitnessvoorwaarden vind u in de hal van onze praktijk. 

Fysiotherapie:

Specialismen zijn: Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Dry Needling, Echografie, Shockwave, Kinderfysiotherapie door Skrepkinderfysio, Humane Bewegings-functionaliteit en Medisch Trainen & Tapen, dit kan in een groep of individueel. Denk aan revalidatie na een operatie of ongeluk. Maar ook mensen met een chronische aandoening zoals diabetes II, COPD, hart- en vaataandoeningen ed. kunnen bij ons terecht.

De praktijken zijn laagdrempelig en de deuren staan altijd open voor het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen.

Is gebruik van de lift noodzakelijk/gewenst in Kootstertille, laat het ons weten wij helpen u graag.

Bij een aanvraag voor fysio/manuele therapie zal er naar gestreefd worden om een afspraak voor behandeling binnen 24 uur te laten plaatsvinden, ook kunt u voor- en na werktijd bij ons terecht.

U mag van de meeste verzekeraars rechtstreeks naar de fysio/manueel therapeut, maar ook de huisarts of de specialist in het ziekenhuis kan u een verwijzing gegeven hebben voor fysiotherapie. Na telefonisch een afspraak gemaakt te hebben, komt u voor de 1e keer met uw verwijsgegevens, id-bewijs en een handdoek naar de praktijk.

Hier vindt een intakegesprek plaats – als u zonder verwijzing komt, zal de fysio/manueel therapeut eerst bepalen of hij u behandelen mag.

Er wordt van deze screening een verslag gemaakt voor de huisarts.

De fysiotherapeut zal u uitleggen waarom hij u wel of niet onder behandeling neemt en hij zal u advies geven. Daarna zal de fysio/manueel therapeut als hij u onder behandeling neemt, u verder onderzoeken. Dit laatste geldt ook als u met een verwijzing komt. Vanuit deze gegevens wordt er samen met u als cliënt een behandelplan opgesteld. Indien er onvoldoende informatie beschikbaar is of als nader onderzoek gewenst is, neemt de fysio/manueel therapeut contact op met betreffende huisarts/specialist.

Fysio/manuele therapie kan een oplossing bieden voor tal van klachten aan het bewegingsapparaat. Een behandeling duurt een half uur, hierna wordt er direct voor de volgende keer een afspraak ingepland. Wij doen ons best om u goed te behandelen maar als er klachten zijn, dan kan de patiënt samen met de fysio/manueel therapeut een klachtenformulier invullen, deze wordt dan z.s.m. afgehandeld en er wordt een verbetertraject ingesteld. Als de klacht niet door de fysio/manueel therapeut kan worden afgehandeld dan is de praktijk aangesloten bij de klachten-regeling van het Koninklijk Nerderlands Genootschap voor Fysiotherapie.

In het kader van de kwaliteitscontrole kan er anoniem inzage in uw dossier zijn, indien u dit niet op prijs stelt, geef het dan door aan uw therapeut, uw dossier blijft van u. Dat betekent: wij vragen uw toestemming om gegevens die belangrijk zijn voor ons vak te noteren. U kunt vragen dit in te zien, te corrigeren, te verwijderen, een klacht over in te dienen en  naar iemand van uw keuze door te sturen. U kunt ervan uitgaan dat wij alleen de noodzakelijke gegevens zullen noteren. Wij vragen u om gegevens naar bijvoorbeeld de huisarts of specialist te mogen sturen. U kunt dit weigeren en dat is bepalend.

De praktijk valt onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Fysiotherapie yn’t doarp hecht veel waarde aan de bescherming en geheimhouding waar nodig, van uw persoonsgegevens. In het Privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Fysiotherapie yn’t doarp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Dat betekent o.a ook dat wij met de bedrijven die uw gegevens voor een deel (accountant) of geheel (het fysiotherapeutisch registratie systeem) verwerken een verwerkingsoveréénkomst hebben afgesloten. Deze zijn voor u in te zien bij de administratie.

Verder:
Bij het niet afzeggen binnen 24 uur van de afspraak, wordt u 75% van het particuliere behandelingstarief in rekening gebracht.

Informatie

Fysiotherapie yn ‘t Doarp
Tel: 0512-472681

Openingstijden Fysiotherapie:
Maandag t/m Vrijdag 7:30 – 19:30

Openingstijden Fitness:
Maandag t/m Vrijdag 8:00  – 21:00
Zaterdag 9:00 – 12:00

Wij zijn aangesloten bij:

FysoptimaFooter